Waarom moet Nederland groener?

Een groener Nederland begint in je eigen tuin

 ’Een groener Nederland begint in je eigen tuin’ is de overkoepelende slogan om aandacht te vragen voor minder steen en meer groen in tuinen. Met meer groen in de tuin en de straat wordt de overlast die door klimaatverandering wordt veroorzaakt beperkt. Denk hierbij aan hitte(golven), extreme droogte en wateroverlast door piekbuien. Meer groen is daarnaast ook nog eens heel goed voor de biodiversiteit en levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid voor vogels, vlinders, bijen en andere beestjes in de tuin.

Campagnes

Onder de noemer van 'Een groener Nederland begint in je eigen tuin' lanceren onze groene partners drie landelijke campagnes op verschillende momenten in het jaar. Het doel van de voorjaarscampagne De Week van de Groene Tuin (een week in april) is tuinbezitters stimuleren hun eigen tuin en eigen straat (verder) te vergroenen en te verduurzamen. In de campagne het Vergeten Plantseizoen (de gehele maand oktober) wordt aandacht gevraagd voor het najaar als plantseizoen. Vanaf De Week van de Groene Tuin tot aan de Maand van het Vergeten Plantseizoen kunnen gemeenten weer meedoen met het NK Tegelwippen (eind maart t/m eind oktober) om samen met hun inwoners Nederland te vergroenen door zo veel mogelijk tegels te verwijderen. 

De drie campganes sluiten nauw op elkaar aan hebben hebben als gezamenlijk doel om Nederlanders te helpen om hun tuinen – op een leuke manier – zo groen mogelijk in te richten. Tijdens de campagnes krijgen tuinbezitters tuintips zoals ‘de juiste plant op de juiste plaats’ maar krijgen ze bijvoorbeeld ook informatie over hoe je regenwater kunt afkoppelen en hoe je een geveltuintje aanlegt. 

Kinderen maken geveltuintje
Beeld: ©Tineke Dijkstra

Gezamenlijke aanpak voor een groener Nederland

In Nederland werken 350 gemeenten, 12 provincies, 21 waterschappen, 45 regionale samenwerkingsverbanden en 4 ministeries aan de gezamenlijke doelstelling om Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te hebben ingericht. 

Van het stedelijk gebied in Nederland is ongeveer de helft van het grondgebied in private handen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil daarom ook inwoners stimuleren om met klimaatadaptatie aan de slag te gaan. Het ministerie is een samenwerking opgestart met partijen die initiatieven ontwikkelen om inwoners te helpen hun tuin klimaatadaptief en biodivers in te richten. 

Waarom?

Samen staan we sterk. Er is veel energie en motivatie om nu echt stappen te gaan zetten en zo het bereik van alles dat er al speelt op het gebied van klimaatadaptatie te vergroten en te versterken. We delen een ambitie en streven naar resultaat. Om dit te bereiken is er inzet nodig, moeten we elkaars toegevoegde waarde erkennen en ervoor zorgen dat de initiatieven elkaar aanvullen. De deelnemende partijen werken daarom aan een samenwerkingsvorm om de gezamenlijke doelen te behalen.

Met deze campagne willen we informatie bijeenbrengen en toegankelijk maken. Door voorbeelden te geven van activiteiten en initiatieven helpen we overheden en inwoners om tuinen klimaatadaptief en biodivers in te richten. 

Logo 'Een groener Nederland begint in je eigen tuin' wij zijn partner