Privacy

Een groener Nederland begint in je eigen tuin gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet Een groener Nederland begint in je eigen tuin aan de privacywetgeving.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Een groener Nederland begint in je eigen tuin verwerkt verschillende persoonsgegevens, afhankelijk van het verwerkingsdoel.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Een groener Nederland begint in je eigen tuin verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten, omdat u deze zelf aan ons verstrekt en/of omdat dit onze wettelijk taak is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Een groener Nederland begint in je eigen tuin bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het betreffende verwerkingsdoel. IenW kan gegevens wel langer bewaren en gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Delen van persoonsgegevens met derden

Een groener Nederland begint in je eigen tuin verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van het beschreven doel of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Een groener Nederland begint in je eigen tuin blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Een groener Nederland begint in je eigen tuin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Een groener Nederland begint in je eigen tuin en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek indienen door brief of email te sturen aan:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Afdeling Maatschappelijke Correspondentie
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

E: avg@minienw.nl

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Uitgebreide uitleg over deze rechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Een groener Nederland begint in je eigen tuin wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.